ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสระแก้วจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560

วันที่ลงข่าว: 08/12/17

          วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 จังหวัดสระแก้วกำหนดวันจัดงานคนพิการสากล ประจำปี 2560 โดยกำหนดประเด็นหลัก คือ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน”โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการทุกประเภท ครอบครัวคนพิการหรือผู้ดูแล ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรคนพิการอาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป รวม 500 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว โทร. 037-4250689 โทรสาร 037-425201

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก