ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ(ราชินี) จ.ลพบุรี รับสมัครผู้พิการอบรม "นักชงมืออาชีพ" รุ่นที่ 1

วันที่ลงข่าว: 22/11/17

        นางธนวรรณ สุขไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ(ราชินี) จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ(ราชินี)จังหวัดลพบุรี กำหนดจัดการฝึกอบรมอาชีพคนพิการโครงการพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการบ้านโมกุล หลักสูตร "นักชงมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพอิสระ ให้คนพิการช่วยเหลือตนเองได้ สร้างงาน เพิ่มรายได้ สามารถดำรงชีวิตอิสระอย่างสร้างสรรค์ และอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างปกติสุข หลักสูตร ประกอบด้วยการให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน การชงกาแฟและเครื่องดื่ม การเลือกวัตถุดิบและการบริหารจัดการร้านกาแฟ เป็นต้น โดยรับสมัครผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน โดยมีการประเมินจากทีมสหวิชาชีพ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 24 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลาอบรม 1 เดือน (120 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2560

        ผู้พิการที่สนใจ สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ (ราชินี) จังหวัดลพบุรี เลขที่ 9/9 หมู่ 6 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 092-7255994 และ 099-1525991

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก