ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประกันสังคมจังหวัดสตูล แจงสิทธิคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนเลือกใช้สิทธิการรักษาประกันสังคม หรือบัตรทอง ได้แล้ว

วันที่ลงข่าว: 17/11/17

          นางสาวสุจิตรา สงวนพงษ์ ประกันสังคมจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 58/2559 เรื่องการรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ที่เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิบัตรทอง อย่างใดอย่างหนึ่งได้ หากการเลือกใช้ประกันสังคม หรือประกันสุขภาพไม่ตอบรับกับความต้องการก็เปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งส่งผลให้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตนสามารถเลือกใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้ ในส่วนสิทธิของคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สามารถใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนเหมือนเดิม ได้แก่ เงินค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ของคนพิการที่เป็นผู้ประกันตน กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร ว่างงาน และชราภาพ

        ทั้งนี้ให้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตนสามารถแจ้งความประสงค์เลือกใช้สิทธิประกันสังคมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-7472-1353 หรือสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก