ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลนครตรัง ขอเชิญชวนให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ให้แสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ

วันที่ลงข่าว: 17/11/17

        นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวว่า เทศบาลนครตรัง ขอเชิญชวนให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ โดยยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน หรือคนพิการที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ให้แสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ

        ทั้งนี้สามารถติดต่อยื่นคำร้องขอลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวัน เวลา ราชการ) ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครตรัง โดยนำหลักฐาน ประกอบด้วย 1.ใบรับรองแพทย์ , 2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา , 3.ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) ฉบับจริง พร้อมสำเนา , 4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา มายื่นคำร้องขอลงทะเบียน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง โทร.0-7521-1999

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก