ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สนช.เห็นชอบสนธิสัญญามาร์ราเคช เอื้อผู้พิการทางการเห็นเข้าถึงงานลิขสิทธิ์

วันที่ลงข่าว: 15/11/17

        ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.วันนี้ (21 เม.ย.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบสนธิสัญญามาร์ราเคช เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว สำหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็นหรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงประโยชน์ของการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช ว่า ประเทศไทยจะมีภาพลักษณ์ที่ดีในการสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภท ได้รับรู้ เรียนรู้ เป็นช่องทางให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากงานที่เป็นลิขสิทธิ์ สามารถนำเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ มาทำซ้ำ ดัดแปลง เช่น นำมาทำเป็นอักษรเบรล หรือหนังสือเสียง เพื่อให้คนพิการทางการเห็นได้รับรู้และเข้าใจเท่าเทียมกับคนอื่น

       

       ด้าน สมาชิก สนช. ให้ความเห็นว่า สนธิสัญญามาร์ราเคช ถือเป็นสนธิสัญญาที่มีความสำคัญ ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างมากหากเข้าเป็นภาคี คนที่ขาดโอกาส เช่น คนตาบอด สายตาเลือนราง คนสูงอายุที่มีปัญหาในการอ่านหนังสือ จะเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ได้สะดวก ได้รับความรู้ ข้อมูลที่มีลักษณะอ่านง่ายและเข้าถึงได้ง่าย

       

       หลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 198 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 2 เสียง 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 21 เมษายน 2560
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก