ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แจงรับเบี้ยความพิการได้ทันที เมื่อมีบัตรประจำตัวคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 02/11/17

        อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนนำเสนอประเด็นให้คนพิการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ เฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ข้อเท็จจริงคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการได้ทันที ทุกวันในเวลาราชการ 

        วันที่ 1 พ.ย. 60  เวลา 11.30 น. ที่ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า จากกรณีที่สื่อมวลชนได้นำเสนอประเด็น คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อขอรับเบี้ยความพิการกับท้องถิ่นที่อยู่ เฉพาะช่วงระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 นั้น โดยจากข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ซึ่งตนขอชี้แจงว่า คนพิการสามารถยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ได้ทันที เมื่อมีบัตรประจำตัวคนพิการ และจะได้รับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป ทั้งนี้ การคนพิการที่ขอรับเบี้ยความพิการ มีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีสัญชาติไทย 2) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนา 3) มีบัตรประจำตัวคนพิการ 4) ไม่เป็นบุคคลในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

 

         สำหรับเอกสารในการขอรับเบี้ยความพิการ ประกอบด้วย 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2) สำเนาทะเบียนบ้าน 3) สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 4) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมสำเนา กรณีขอรับเงินผ่านธนาคาร ทั้งนี้ คนพิการที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถยื่นคำขอมีบัตรได้ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โทร. 0 2354 3388 หรือ www.dep.go.th

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก