ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนการศึกษาทางไกล

วันที่ลงข่าว: 18/10/17

         นายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล เปิดเผยว่า สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ จะเปิดรับสมัครและลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกลประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรระยะสั้น จำนวนทั้งสิ้น 6 หลักสูตร โดยจะเปิดให้ผู้สนใจสมัครเรียนด้วยตนเอง และสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร, หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร , หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, หลักสูตรเซียนกล้อง : พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ ร่วมกับบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์ และ19 STUDIO , หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

 

         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สนใจและต้องการศึกษาหาความรู้ นำไปพัฒนาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิตของตนเองได้ ซึ่งผู้สนใจสมัครเรียนด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ ส่วนการศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล เลขที่ 928 อาคาร 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2381- 6649 ถึง 51 ต่อ 21 ถึง 23 และ www.dei.ac.th

ที่มาของข่าว สถาบันการศึกษาทางไกล
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก