ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.พิจิตร เปิดศูนย์ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมอาชีพผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 26/09/17

       นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์ สำหรับผู้พิการ ที่อาคารสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม สนามกีฬาพิจิตรสเตเดี้ยม จังหวัดพิจิตร ซึ่งจังหวัดพิจิตรได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการ เนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุและผู้พิการเพิ่มมากขึ้น และที่ตามมาด้วยจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก แต่จากการสำรวจว่าปัจจุบันพบว่ายังไม่ค่อยมีแหล่งบริการซ่อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ จึงทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ร่วมกับจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์ขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กายอุปกรณ์อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่คนพิการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งานได้จริงตลอดจนสามารถยืดอายุการใช้งานได้ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ใช้กายอุปกรณ์ทุกประเภทสามารถเข้าถึงการรับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้คนพิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่มีความสามารถในด้านการซ่อมบำรุงการอุปกรณ์ในท้องถิ่นมีอาชีพและมีรายได้จากการใช้ความรู้และทักษะของตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมได้อย่างยั่งยืน

       สำหรับศูนย์บริการดังกล่าว ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มาใช้บริการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก