ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สสว. เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong / Regular Level)

วันที่ลงข่าว: 11/09/17

        สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong / Regular Level) ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอาเซียน ชั้น 1 โรงแรมพีลูส ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง กาญจนบุรี

 

        โดยภายในงานมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อการพัฒนาสินค้าเพื่อแข่งขันในตลาดออนไลน์ การพัฒนาเพื่อการตลาด การส่งเสริมการขายออนไลน์ / ออฟไลน์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภายในงานมีการให้บริการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ฟรี

 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถสำรองที่นั่งได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 092 720 6688 รับจำนวนจำกัดและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก