ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขนส่งตรัง เร่งประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายการเปิดรับคำขอการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน

วันที่ลงข่าว: 29/08/17

        นายธีระกุล แก้วสุวรรณ์ ขนส่งจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน (กปถ.) ได้นำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เช่น แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เตียงนอนแบบธรรมดาพร้อมที่นอนธรรมดา และที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ ซึ่งการให้ความช่วยเหลือค่าอุปกรณ์สำหรับผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการ และสภาพการใช้งานของผู้พิการเป็นรายๆ ไป โดยมีวัตถุประสงค์การนำอุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ เพื่อยกระดับความสามารถหรือคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และให้ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

        ทั้งนี้ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับการจัดสรรเงินฯ ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน หรือไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน กับที่ขอรับจัดสรรจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน มาแล้วเกินกว่า 5 ปี หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า 3 ปี สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับแบบคำขอและยื่นแบบคำขอได้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ถนนตรัง-สิเกา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โทร.0-7523-0473 หรือที่สายด่วน 1584

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก