ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร เปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน 1 – 31 ส.ค. 60 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ลงข่าว: 16/08/17

        นายสรรเพชญ ม่วงมาลี ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยกรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้กำหนดเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560

        จังหวัดมุกดาหาร ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ต้องการขอรับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับแบบคำขอ และยื่นแบบคำขอได้ ณ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 042 611 421 ในวันและเวลาราชการ หรือที่โทรศัพท์สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้, สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี), สำเนาทะเบียนบ้าน, รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการอย่างชัดเจน ในลักษณะที่แตกต่างกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 5 นิ้ว และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน อย่างน้อยจำนวน 3 รูป ในกรณีขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นรถนั่งไฟฟ้าสำหรับคนพิการ ต้องแนบรูปถ่ายสภาพพื้นที่บริเวณที่พักอาศัย หรือบ้านพักโดยรอบ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 2 รูป, ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ, ประวัติทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือหลักฐานการขอรับ หรือได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ที่สามารถยืนยันหรือบ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน อ่านประกาศได้ที่ https://goo.gl/tfDiaM โหลดแบบคำขอ และใบรับรองแพทย์ ได้ที่ .. https://goo.gl/BmBwXa , https://goo.gl/2GywVr

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก