ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

วันที่ลงข่าว: 10/08/17

       นายสมบูรณ์ เจือกโว้น หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่า ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำขอการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมากจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นเงินจัดสรรจากกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีรายละเอียดแบบคำขอรับการการจัดสรรเงินกองทุน และหลักฐาน ดังนี้

1. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้ 

2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ ซึ่งออกโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ถ้ามี) 

3. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน 

4. รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะความพิการอย่างชัดเจนในท่าที่แตกต่างกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 5 นิ้ว และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 รูป ในกรณีที่ผู้พิการมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่แล้วให้แนบรูปถ่ายอุปกรณ์ที่มีอยู่ปัจจุบันจำนวนไม่น้อยกว่า 1 รูปมาด้วย 

5. หลักฐานที่ทางราชการออกให้ว่าได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนหรือหลักฐานการขอรับ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐตามที่แบบกำหนด 2.7 ใบเสนอราคาอุปกรณ์ช่วยเหลือ พร้อมคุณลักษณะ รูปแบบ และรายละเอียดที่ชัดเจนและมีการรับประกันสินค้าอย่างน้อย 1 ปี ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หรือสำนักงานขนส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก