ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขนส่งสระแก้วเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการประสบภัยการใช้รถใช้ถนน ปีงบฯ 2560

วันที่ลงข่าว: 08/08/17

       นายนันทยา ใฝ่เมตตา ขนส่งจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ) กรมการขนส่งทางบก กำหนดเปิดรับคำขอรับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่ผู้พิการเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ เบาะนั่งป้องกันแผลกดทับ เตียงนอนแบบธรรมดาพร้อมที่นอนธรรมดา ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างทัดเทียมกับคนปกติ โดยคุณสมบัติของผู้ขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ต้องเป็นคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน และต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
       สำหรับเอกสารที่ใช้ยื่นประกอบคำขอ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนอื่นที่ทางราชการออกให้ สำเนาบัตรผู้พิการ (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นความพิการอย่างชัดเจน จำนวน 3 รูป ในกรณีที่ผู้พิการมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่แล้วให้แนบรูปถ่ายมาด้วย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 รูป ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐตามแบบที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนด ประวัติทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้หรือหลักฐานการขอรับหรือได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก บริษัท ประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ที่สามารถยืนยันหรือบ่งบอกได้ว่า ความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ผู้ประสงค์ขอรับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติม 037-241809 ในวันและเวลาราชการ
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก