ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานขนส่งสตูล เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันที่ลงข่าว: 07/08/17

       นางเยาวนารถ ประสพสุขโชค ขนส่งจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เตรียมนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัย จากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยอุปกรณ์ที่จัดสรร ได้แก่ รถเข็นไฟฟ้า ไม้ค้ำยัน แขน-ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการและอุปกรณ์อื่นที่คณะอนุกรรมการกำหนด ฯลฯ
       เพื่อช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาก่อน หรือไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาแล้วไม่เกินกว่า 5 ปี หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า 3 ปี
       สำหรับหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายของผู้พิการในลักษณะท่าทางแตกต่างกันไม่น้อยกว่า 3 รูป ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด หลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือหลักฐานการขอรับหรือได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย หรือที่บ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดขึ้นจากการได้รับอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
       ทั้งนี้ สามารถยื่นความประสงค์ได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล โทร.074-722344 หรือสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอละงู จังหวัดสตูล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1584 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก