ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปี 2560

วันที่ลงข่าว: 03/08/17

       สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2560
       นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้มีการเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือพิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 โดยคุณสมบัติของผู้ขอรับจัดสรรเงินฯ ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน การจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้พิจารณาจัดสรรแก่ผู้พิการที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้ หรือไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันกับที่ขอรับจัดสรรจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้มาแล้วเกินกว่า 5 ปี หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า 3 ปี ทั้งนี้การนับระยะเวลาดังกล่าว ให้นับตามปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และต้องไม่เคยเป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
       อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการต้องเป็นอุปกรณ์ที่จำหน่ายโดยผู้จำหน่ายที่ขึ้นบัญชีไว้กับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น และเป็นอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งคนพิการ เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เตียงนอนแบบธรรมดาพร้อมที่นอนธรรมดา และที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ ทั้งนี้ จะพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการ และสภาพการใช้งานของผู้พิการเป็นรายๆ ไป
       ทั้งนี้ ผู้พิการที่สนใจขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก โทร 0 2271 8888 ต่อ 2511-2515 หรือ Call Center 1584 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.roadsafefund

     

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก