ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่ม รับสมัครรับทุนเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดเลย

วันที่ลงข่าว: 24/07/17

       นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย กล่าวว่า มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทั่วประเทศประจำปี 2560 ซึ่งจังหวัดเลยได้รับการจัดสรรทุนตามเกณฑ์ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 103 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 515,000 บาท ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลยกำหนดวันรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญดังนี้ 1. เป็นบุคคลออทิสติกที่มีสมุดประจำตัวผู้พิการ อายุระหว่าง 1 - 18 ปี มีภูมิลำเนา อยู่ในจังหวัดเลย 2. ผู้พิการรุนแรงและยากจน ที่มีสมุดประจำตัวผู้พิการอายุระหว่าง 1 - 18 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเลย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลยหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.loeispecial.net ส่งใบสมัครได้ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาราชการ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย เลขที่ 445 หมู่ 4 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0- 4281-3240 และ 08-6459-8202

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก