ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ตราด เชิญชวนเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็น “คนพิการต้นแบบ” ประจำปี 2560

วันที่ลงข่าว: 24/07/17

        วันที่ 21 ก.ค. 60 นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) ได้ดำเนินการคัดเลือก “คนพิการต้นแบบ” มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องคนพิการที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อเป็นแบบอย่างของคนพิการที่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคของชีวิต และทำให้สังคมรับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถของคนพิการเช่นเดียวกับบุคลทั่วไป โดยคนพิการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานวันคนพิการสากล (3 ธันวาคม) ทุกปี โดยได้มีการเปิดรับการเสนอชื่อโดยองค์กรด้านคนพิการ หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติด้านคนพิการ หรือหน่วยงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในจังหวัดตราด หรือคนพิการสามารถเสนอชื่อตนเองเข้ารับการคัดเลือก โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นชายหรือหญิงพิการ ประเภทใดประเภทหนึ่งใน 7 ประเภทความพิการ มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่าง และเป็นแบบอย่างได้ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 5 มิติ ประกอบด้วย การช่วยเหลือตนเอง ตามสภาพความพิการและสภาพแวดล้อม การศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานหรือประกอบอาชีพ มีคุณภาพชีวิตครอบครัว ที่อบอุ่นและมั่นคง มีการมีส่วนร่วมทางสังคม

        โดยผู้พิการที่สนใจเสนอชื่อขอรับการคัดเลือก เตรียมหลักฐานสำเนาสมุด หรือบัตรประจำตัวคนพิการ 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุว่าเป็นคนพิการที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดตราด จำนวน 2 ชุด ภาพถ่ายหน้าตรงขนาดเต็มตัว 2 ชุด และใบสมัครคนพิการต้นแบบพร้อมกรอกข้อมูลแล้วมายื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-1588 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก