ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เชิญคนพิการ...สมัครร่วมโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ประจำปี 2560

วันที่ลงข่าว: 20/07/17

       เชิญคนพิการ...สมัครร่วมโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ประจำปี 2560

       มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทาง ด้านการศึกษาโดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในปี 2542 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงาน คนพิการทั่วประเทศในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯได้เพิ่มทุน เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

และในปี2560 มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้กำหนดเปิดรับคนพิการเข้าสมัครเพื่อขอรับทุน ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2560 โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

       ประเภทของทุน

       เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รวม 250,000 บาท

       1. ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

       2. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช. / ปวส.) จำนวน 10 ทุน

       ทุนละ 5,000 บาท

       คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน

       ระดับอุดมศึกษา

       1. เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

       2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์

       และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์

       ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา

       1. เป็นนักเรียน / นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ในสถาบันการศึกษาของรัฐ

       2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

       เกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุน

       1. เป็นคนพิการที่อยู่ในกลุ่มพิการ 3 ประเภท คือ ตาบอด หูหนวกหรือพิการทางร่างกาย

       2. มีความประพฤติดี

       3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

       การดำเนินโครงการ

       1. การรับสมัคร

       เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2560

       สถานที่รับสมัคร สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

       ชั้น 3 ห้องหมายเลข 6-8 อาคาร APCD

       บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 16.30 น.)

       การสมัคร - ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ

       - ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทาง ไปรษณีย์

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

       - สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

       คุณศิริรัช ไชยรัตน์

       โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2354-5349 , 091-563-4966

       - มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

       คุณภาวินี ศรีสุธรรม/ คุณภวิกา ชัยภาสกรสกุล

       โทร. 0-2966-2111 ต่อ 3365 / 3355

       สายตรง 0-2966-2188-90 โทรสาร 0-2513-6863,0-2966-2297

       2. เอกสารประกอบการสมัคร

       1. แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

       2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ

       3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด

       4. เกียรติบัตร / อื่น ๆ (ถ้ามี)

       3. การคัดเลือกผู้รับทุน สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุนและ นำเสนอ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

       4. ประกาศผล ภายในวันที่ 15 เดือนสิงหาคม ที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประไทย

       5. การมอบทุน มูลนิธิกลุ่มอีซูซุจะมอบทุนการศึกษาผ่านสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้รับทุนภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล

       สนใจเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มผู้สมัครรับทุนการศึกษา โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ”

ที่มาของข่าว www.tddf.or.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก