ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ประจำปี 2560

วันที่ลงข่าว: 28/06/17

       มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทาง ด้านการศึกษาโดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในปี 2542 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงาน คนพิการทั่วประเทศในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯได้เพิ่มทุน เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

       และในปี2560 มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้กำหนดเปิดรับคนพิการเข้าสมัครเพื่อขอรับทุน ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2560 โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

       ประเภทของทุน

       เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รวม 250,000 บาท

1. ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

2. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช. / ปวส.) จำนวน 10 ทุน

ทุนละ 5,000 บาท

       คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน

       ระดับอุดมศึกษา

1. เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์

และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์

       ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา

1. เป็นนักเรียน / นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ในสถาบันการศึกษาของรัฐ

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

       เกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุน

1. เป็นคนพิการที่อยู่ในกลุ่มพิการ 3 ประเภท คือ ตาบอด หูหนวกหรือพิการทางร่างกาย

2. มีความประพฤติดี

3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

       การดำเนินโครงการ

1. การรับสมัคร

       เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2560

       สถานที่รับสมัคร สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

       ชั้น 3 ห้องหมายเลข 6-8 อาคาร APCD

       บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 16.30 น.)

       การสมัคร - ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ

- ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทาง ไปรษณีย์

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

       คุณศิริรัช ไชยรัตน์

       โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2354-5349 , 091-563-4966

- มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
       คุณภาวินี ศรีสุธรรม/ คุณภวิกา ชัยภาสกรสกุล

       โทร. 0-2966-2111 ต่อ 3365 / 3355

       สายตรง 0-2966-2188-90 โทรสาร 0-2513-6863,0-2966-2297

2. เอกสารประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ

3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด

4. เกียรติบัตร / อื่น ๆ (ถ้ามี)

3. การคัดเลือกผู้รับทุน สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุนและ นำเสนอ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

4. ประกาศผล ภายในวันที่ 15 เดือนสิงหาคม ที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประไทย

5. การมอบทุน มูลนิธิกลุ่มอีซูซุจะมอบทุนการศึกษาผ่านสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้รับทุนภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล

       สนใจเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มผู้สมัครรับทุนการศึกษา โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ”

 

ที่มาของข่าว มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก