ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ : พลังคนพิการ พลังทางสังคม

วันที่ลงข่าว: 12/06/17

       การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประเด็นที่รัฐบาลพยายามปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับนี้มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้คนพิการเข้าถึงสิทธิที่ได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
       โดยแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย
1) Empowerment : เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง
2) Quality Management : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง
3) Understanding : เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ
4) Accessibility : สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และ
5) Linkage : ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน
       กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ประกาศเจตนารมณ์ประชารัฐเพื่อคนพิการและเปิดตัวสายด่วน 1479 โดยมีการจัด เสวนา เรื่อง “พลังคนพิการ พลังทางสังคม” เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 โดยมีทั้งตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อการเพื่อคนพิการ และมีการเปิดตัวหมายเลข 1479 สายด่วนประชารัฐเพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนช่องทางการสื่อสารที่มีความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ให้กับประชากรคนพิการ ซึ่งมีอยู่ในสังคมไทยจำนวนไม่น้อยที่รอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย

เรียบเรียงโดย ปัทมาวดี เหลือสม
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก