ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมศุลกากร

วันที่ลงข่าว: 30/05/17

       กรมศุลกากร

       ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 10 อัตรา

       รายละเอียดงาน

- ปฏิบัติงานร่างหนังสือ เขียนบันทึกสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานทั่วไป

- ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น และจัดเอกสารแบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง

- ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับงานของสำนักงาน

- ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

       คุณสมบัติ คนพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ทางการเคลื่อนไหวหรือด้านร่างกาย ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

       การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทาง internet ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560

       วิธีการรับสมัคร

สมัครได้ทาง http://job.customs.go.th (ขนาดไฟล์: 490)

ที่มาของข่าว มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก