ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สุรินทร์ ขอเชิญร่วมโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก และรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2560

วันที่ลงข่าว: 19/05/17

        นายสถาพร คำแท่ง พัฒนาสังคมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงานหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 32 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิทรงเป็นประธานทุกปีที่ผ่านมา เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในสังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นแรงจูงใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการทุกประเภท ที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สาธารณชนทราบ และเป็นแบบอย่างต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่น เข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมประจำปี 2560 โดยส่งรายชื่อและแบบกรอกประวัติคนพิการไปยังมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถีกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 354 739 1-4 โทรสาร 02 354 739 12101 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก