ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ : สิ่งที่ประชาชนจะได้จากรัฐธรรมนูญ 2560

วันที่ลงข่าว: 11/05/17

       นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ กล่าวว่า นับแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ประชาชนชาวไทยได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว รัฐธรรมนี้เกี่ยวข้องกับประชาชนแบบง่ายและสั้นว่า โดยเปรียบว่าบ้านเรือนต้องมีขื่อแป ประเทศก็ย่อมต้องมีขื่อแปเช่นกัน ขื่อแปของบ้านเมืองคือ รัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองประชาชนไม่ให้ใครมารังแก และบอกให้รู้ว่าจะปกครองบ้านเมืองไปในทิศทางใด เมื่อบ้านเมืองมีขื่อแปประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข สิทธิเสรีภาพได้รับความคุ้มครองไม่มีผู้ใดมาละเมิด ในฐานะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันต้องร่วมออกแบบและกำหนดอนาคตของประเทศ รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่จะบอกว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างไร
       รัฐธรรมนูญฉบับใหม่สร้างความหวังใหม่ให้กับประชาชน โดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น จนเรียกว่า “รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง” อีกเรื่องหนึ่งคือ “การปฏิรูปประเทศ” ที่กำหนดตามเสียงเรียกร้องโดยเฉพาะปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปตำรวจ สิ่งที่ประชาชนและสังคมจะได้จากรัฐธรรมนูญประการแรก ให้ความคุ้มครองดูแลตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จน แก่เฒ่า โดยเฉพาะมารดาได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ตั้งท้องจนกระทั่งคลอด รัฐจัดให้มีศูนย์ดูแลเด็กเล็กเพื่อลดภาระพ่อแม่ ด้านการศึกษาเด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาเป็นระบบ เพราะเป็น ช่วงที่สมองเด็กพัฒนามากที่สุดจนจบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี หลังจากนั้นเด็กจะเลือกเรียนตามความถนัด หลังจาก ม.3 รัฐบาลอาจมีนโยบายให้เรียนฟรีจนถึงชั้น ม.6 หรือชั้นปริญญาตรีโดยจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำระหว่างลูกคนรวยและคนจน ได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพทั่วถึงและเสมอภาคตั้งแต่การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพผู้ยากไร้ ได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็ก สตรี ผู้สูงวัย คนพิการ และคนด้อยโอกาสได้รับความคุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้ดำรงชีวิตและใช้สิทธิเสรีภาพ ผู้มีอายุ หกสิบปีและไม่มีรายได้เลี้ยงชีพมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม มีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในครอบครองหน่วยงานรัฐ มีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ หากหน่วยงานรัฐล่าช้ามีสิทธิฟ้องร้องได้ มีส่วนร่วมบริหารจัดการทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชน และระดับประเทศให้โปร่งใสเป็นไปตามเจตนารมณ์ และตรวจสอบการทำงาน ชี้เบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ เข้าชื่อเสนอแนะหน่วยงานรัฐให้ดำเนินการสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน มีสิทธิ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
       ทั้งนี้ ประชาชนต้องใช้สิทธิเสรีภาพอย่างรับผิดชอบ นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ยังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม กำหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่างของประเทศ วัย และบุคคล การพัฒนาประเทศ ให้สมดุลระหว่างด้านวัตถุและด้านจิตใจ ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน สิ่งที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เพิ่มขึ้นคือ หน้าที่ของรัฐที่ทำให้กับประชาชนควบคู่กับนโยบาย ซึ่งเน้นให้รัฐต้องทำเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโดยไม่ต้องร้องขอเหมือนที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังมีแนวทางสร้างความเป็นธรรม เช่น วางกลไกกระจายการถือครองที่ดิน การจัดสรรทรัพยากรน้ำ การช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ป้องกันคนโกงไม่ให้เข้ามาทำงานการเมือง โดยวางระบบการเมืองเข้มข้น เด็ดขาด ตั้งแต่การเข้าสู่อำนาจ การใช้อำนาจ วางกลไกตรวจสอบทุกขั้นตอนให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนและประชาชนมีส่วนร่วมจริงจัง กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม มีบทลงโทษชัดเจนมีองค์กรอิสระคอยถ่วงดุลและตรวจสอบการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาชาติ รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นกรอบใหญ่ ซึ่งนโยบายของรัฐบาลใหม่ต้องอยู่ในกรอบนี้ แต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับนักการเมืองและประชาชนหากปฏิบัติได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น บ้านเมืองจะดีขึ้นแน่นอน.

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก