ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.หนองคาย เปิดรับลงทะเบียนประชาชนผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายรัฐบาลในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย)

วันที่ลงข่าว: 16/03/17

       วันนี้ (15 มี.ค. 60) ที่ห้องประชุมประจักษศิลปาคม ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) ปี 2560
       นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ผู้ลงทะเบียนสามารถขอแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสินทุกสาขา ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา คลังจังหวัด ทุกจังหวัด และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต รวมทั้งสิ้น 3,699 หน่วยรับลงทะเบียน ได้ทันที หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th, สศค. www.fpo.go.th, อีเปย์เม้นท์ www.epayment.go.th และเว็บไซต์ของหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 5 หน่วยงานดังกล่าว ซึ่งผู้จะลงทะเบียนควรศึกษาแบบฟอร์มให้เข้าใจ และเตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการกรอกแบบฟอร์มให้พร้อม เช่น บัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และบุตร สมุดทะเบียนบ้าน ทะเบียนผู้พิการ ทะเบียนเกษตรกร เลขที่บัญชีเงินฝาก นอกจากนี้ต้องสำรวจว่าตนมีรายได้ เงินฝาก และหนี้สินเท่าใด หลังจากนั้นให้กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตามความเป็นจริง ผู้ลงทะเบียนควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงนามรับรองความถูกต้อง ยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบ
       สำหรับผู้ลงทะเบียนต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเอง โดยการยื่นแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนถูกต้องแล้วพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลที่กรอกให้ทางราชการ ในกรณีผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบมอบอำนาจมาแสดงในวันลงทะเบียน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลของผู้มาลงทะเบียนเข้าระบบ หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนต้องรับเอกสารหลักฐาน (ส่วนท้ายของแบบฟอร์ม) กลับไป เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ขณะที่ หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิลงทะเบียน 1.ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปโดยต้องเกิดก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2542 , ต้องเป็นคนว่างงานหรือมีรายได้ในปี 59 ไม่เกิน 100,000 บาท, ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคารสลากออมสิน พันธบัตร และตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท, ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ กรณีที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) กรณีอยู่อย่างเดียวต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ กรณีที่ดิน หากเพื่อการเกษตรต้องมีไม่เกิน 10 ไร่ หรือกรณีเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องไม่เกิน 1 ไร่
       ทั้งนี้ ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ที่ต้องการจะลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 1 สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย โทร. 042-411563 ต่อ 307 ในวันและเวลาราชการ
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก