ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ให้คนพิการแจ้งชื่อลงทะเบียนรับเงิน

วันที่ลงข่าว: 02/11/16

           นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด แจ้งว่า เขตกำหนดวันรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 ในวัน และเวลาราชการ ที่ห้องศูนย์เงินออม ชั้น 1 โดยจะเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือน หลังจากเดือนที่ออกบัตรเป็นต้นไป โดยจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตบางพลัด มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ไม่เป็นบุคคล ซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐตามบัญชีรายชื่อที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนด

หลักฐานที่ใช้ยื่น ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการและสำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ พร้อมรับรองความถูกต้อง 2.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ส่วนในกรณีมีความจำเป็นที่ ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้พิการสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอฯ แทน พร้อมด้วยหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ดูแลผู้พิการ (ผู้รับมอบอำนาจ) พร้อมรับรองความถูกต้อง

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก