ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมสนับสนุนในการจัดซื้อดอกแก้วกัลยา

วันที่ลงข่าว: 27/09/16

นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า สมเด็จเจ้าฟ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งประดิษฐ์โดยคนพิการของสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่า “ดอกแก้วกัลยา” และพระราชทานอนุญาตให้ใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์คนพิการทั่วประเทศ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนพิการและองค์กรคนพิการ “ดอกแก้วกัลยา” จินตนาการมาจากดอกไม้ 2 ชนิด ตระกูลดอกแก้ว คือดอกแก้วเจ้าจอม เป็นดอกไม้สีม่วงคราม สวยสง่า และดอกแก้ว เป็นดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอม สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้จัดตั้ง กองทุนดอกแก้วกัลยา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยการจัดฝึกอบรมคนพิการในการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา และสนับสนุนให้คนพิการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาเพื่อมีรายได้เลี้ยงตนเอง จัดจำหน่ายดอกแก้วกัลยา เพื่อนำเงินรายได้สมทบกองทุนดอกแก้วกัลยา

สำหรับเป็นทุนสนับสนุนการจัดฝึกอบรมคนพิการ เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคนพิการในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา การป้องกันความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ จึงได้กำหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณสวนอัมพร และขอเชิญชวนให้การสนับสนุนซื้อ “ดอกแก้วกัลยา” และผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ตามแต่จะเห็นสมควร และขอความร่วมมือให้พนักงานหรือสมาชิกร่วมกันติดดอกแก้วกัลยา ที่เสื้อในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ สำนักงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพอการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2241-5125 หรือ 0-2241-1841

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก