ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2 ปี 2559

วันที่ลงข่าว: 13/07/16

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2 ปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

นางกรวรรณ หมื่นผ่อง รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา กำหนดจัดวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลา ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. โดยจัดให้มีบริการ รับสมัครงาน ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะฝึกอาชีพ ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำการหางานทำ การประกอบอาชีพอิสระ และทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ บริการฟรีทุกกิจกรรม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จึงขอเชิญชวนผู้ว่างงาน ผู้พิการที่มีความพร้อมที่จะทำงาน ผู้ถูกเลิกจ้างจากวิกฤติเศรษฐกิจ และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับบริการในเวลาและสถานที่ดังกล่าว พร้อมเตรียมหลักฐานการสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่าย 1 นิ้ว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (สมัครงานที่เป็นผู้พิการ) สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา ใบผ่านงาน (ถ้ามี) และสำหรับนายจ้างที่ต้องการร่วมรับสมัครพนักงาน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7336-2614 ในวันและเวลาราชการ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก