ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กกต.เปิดยื่นขอเปิดสถานที่ออกเสียงสำหรับคนพิการ - ผู้สูงอายุถึง 7 ก.ค.

วันที่ลงข่าว: 10/05/16

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดให้องค์กร สมาคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในจังหวัด ยื่นคำขอลงทะเบียนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาเปิดสถานที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในเขตจังหวัด ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ 1 พฤษภาคมถึง7 มิถุนายน 2559 ซึ่งหากมีผู้ลงทะเบียนครบ 100 คน ผู้อำนวยการ กกต.ประจำจังหวัด จะประกาศกำหนดสถานที่ลงทะเบียนออกเสียงสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ และแนวทางในการกำหนดที่ออกเสียงจะประสานกับองค์กรเหล่านั้นว่า ที่ใดเหมาะสม จากนั้น เมื่อกำหนดสถานที่ออกเสียงแล้ว ผู้อำนวยการ กกต. ประจำจังหวัด จะประกาศรับลงทะเบียนสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เป็นการทั่วไป โดยจะเปิดรับลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก