ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เปิดรับเด็กที่มีความพิการทางร่างกายหรือปัญหาทางด้านสุขภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ลงข่าว: 08/04/16

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เปิดรับเด็กที่มีความพิการทางร่างกายหรือปัญหาทางด้านสุขภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ อายุระหว่าง ๗-๑๘ ปี ที่่ไม่สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติทั่วไปได้ เปิดรับเด็กจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้ามาพักอยู่ประจำในโรงเรียนหรือไป-กลับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หลักฐานการสมัครประกอบด้วย ๑. สำเนาสูติบัตร ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๓. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน ๔ ใบ ๔. บัตรประจำตัวคนพิการ ๕. หลักฐานการจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ถ้ามี) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์โรงเรียน หมายเลข ๐-๔๓๒๔-๖๔๙๓ และ ๐๘-๕๐๐๖-๓๕๘๒ โทรสาร หมายเลข ๐-๔๓๒๔-๑๑๘๘ เว็บไซต์ www.srisangwankhonkaen.ac.th หรือสอบถามด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เลขที่ ๖๘๐ หมู่ ๑๔ ซอยปัญญา ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ (ซอยปัญญาอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 

http://www.srisangwankhonkaen.ac.th

ที่มาของข่าว โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก