ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ลงข่าว: 28/09/15

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับผู้ที่จะยื่นขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีดังนี้ มีสัญชาติไทย , มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ตามทะเบียนบ้าน , มีอายุ 59 ปีขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2499 (ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้น เกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น) , ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือ เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รับ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นกรณีผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยความพิการ หากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ก็สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถลงทะเบียนและยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง ในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมแสดงหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้องสำเนา จำนวน 1 ชุด , ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ , สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (หากในกรณีมีความจำเป็นที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ผู้สูงอายุอาจมอบหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้)

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก