ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เชิญคนชรา/พิการรับเงิน

วันที่ลงข่าว: 14/09/15

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า เขตกำหนดเปิดรับจดทะเบียนเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ และเบี้ยความพิการแก่คนพิการรายใหม่ ในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนจะมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ

 

และเบี้ยความพิการรายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

โดยผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2499 สัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตประเวศ ใช้บัตรประจำตัว

 

ประชาชนพร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนผู้พิการ ต้องมีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตประเวศ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการสำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือมอบอำนาจพร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการมาด้วย และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

 

เขตจึงขอเชิญชวนลงทะเบียน ได้ในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 (วันจันทร์ถึงวันเสาร์) เวลา 08.30-16.00 น. ที่ชั้น 1 เขตประเวศ โทร.02-3287428 ต่อ 6386, 6387

 

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ วันที่ 14 กันยายน 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก