ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ม.มหิดลเชิญชวนร่วมกิจกรรม”วันแม่”

วันที่ลงข่าว: 08/04/15

เนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2558 ม.มหิดล เชิญชวนเสนอชื่อ “แม่ 100 ปี” เพื่อเชิดชูเกียรติในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2558 โดยคัดเลือกจากแม่ที่มีอายุเกิน 100 ปี ที่ยังมีสุขภาพดี เสนอชื่อพร้อมหลักฐานหรือประจักษ์พยานที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีอายุเกิน 100 ปี พร้อมประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพโดยย่อ และเชิญชวนเสนอชื่อ “แม่สู้ชีวิต” เพื่อรับการยกย่องเทิดทูนในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2558 ใน 2 ประเภท คือ แม่ของลูกที่มีความปกติและแม่ของลูกพิการ เสนอชื่อโดยเขียนหรือพิมพ์เล่าเรื่อง “แม่สู้ชีวิต” ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากตามความเป็นจริง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ขนาด A4 โดยทั้งกิจกรรม “แม่ 100 ปี” และ “แม่สู้ชีวิต” เสนอชื่อได้ที่งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2849-6208-10 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 

 

 

นอกจากนี้ ยังเปิดรับเสนอชื่อ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”ซึ่งจัดขึ้นตามแนวคิด “สิ่งแวดล้อมดีเริ่มต้นที่แม่” โดยเสนอชื่อได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล โทร.0-2441-5000 ต่อ 2222 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 และ ขอเชิญประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค ส่งผลงานโดยการบันทึกเสียงขับร้องเพลงกล่อมลูกด้วยบทร้องและทำนองเก่าไม่มีดนตรีประกอบลงซีดีจำนวน 2 เพลง พร้อมติดชื่อนามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนซีดี (นักเรียนนักศึกษาให้แนบใบรับรองจากสถานศึกษาส่งมาพร้อมผลงานด้วย) ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-30 มิถุนายน 2558 ที่ น.ส.อำไพ หนูเล็ก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา โทร.0-2800-2341 (วงเล็บมุมซอง ประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก) ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lullaby.lc.mahidol.ac.th

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ วันที่ 6 เมษายน 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก