ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม.สิงห์บุรี เชิญผู้สูงอายุใช้บริการ “กองทุนผู้สูงอายุ”

วันที่ลงข่าว: 24/03/15

นางพรทิพย์ สุขสราญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 13 กำหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุนผู้สูงอายุ” ขึ้นในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติคือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยผู้สูงอายุสามารถยื่นกู้เงินกู้กับกองทุนได้กู้เพื่อประกอบอาชีพประเภทบุคคลสามารถกู้ได้ 30,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ย ประเภทกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป สามารถกู้ได้ 50,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ย โดยการชำระเงินกู้ผู้สูงอายุที่กู้เงินต้องนำส่งเงินกู้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

นอกจากการช่วยเหลือเรื่องเงินกู้แล้ว ยังมีการสนับสนุน โครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่ม ชมรม ศูนย์บริการ ศูนย์อเนกประสงค์ในชุมชน โครงการขนาดเล็กสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท โครงการขนาดกลางสนับสนุนในวงเงินเกิน 50,000 – 300,000 บาท และโครงการขนาดใหญ่สนับสนุนในวงเงินเกิน 300,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ช่วยเหลือในการสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย รายละไม่เกิน 10,000 บาท ช่วยเหลือในเรื่องของอาหาร เครื่องนุ่งห่ม รายละไม่เกิน 2,000 บาท

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่เดือดร้อน ต้องการกู้เงินกับกองทุน หรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรีได้ ในวันและเวลาราชการ โทร 036 - 507162-3

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก