ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สวทช.ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์และงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558

วันที่ลงข่าว: 16/03/15

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สวทช. มีกำหนดการจัดงานขึ้น 2 งาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย และเป็นเวทีนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

สวทช. มีกำหนดจัดงานเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติฯ จำนวน 2 งาน ประกอบด้วย งานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ อาทิ งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริฯ ด้านการศึกษา ไอทีเพื่อผู้พิการ ไอทีเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ไอทีเพื่อผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นต้น ผ่านกิจกรรมสัมมนาวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแสดงนิทรรศการ ส่วนอีกงานคืองานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 (NSTDA Annual Conference: NAC 2015) 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร”(Science, Technology, and Innovation: Princess Sirindhorn’s Initiatives for the Benefit of Thai Society) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของ สวทช. ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ โดยในปีนี้มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ ทั้งด้านเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ และการผลิตและบริการ ภายในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การปฏิรูปโครงสร้างภาคเกษตรของประเทศ เกษตรอัจฉริยะ LCA กับความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยด้วย 3D Printing คุณค่าของไหม...มิใช่แค่ผ้าทอ เป็นต้น,การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช. นิทรรศการภาคเอกชน และการเจรจาธุรกิจ ,การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของ สวทช. ,S&T Job Fair: มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/nac2015 หรือ โทร 0 2564 8000

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก