ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิพระมหาไถ่ จัดค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร ฟรี

วันที่ลงข่าว: 05/03/15

นายเอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง ผู้จัดการศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ เปิดเผยว่า มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้จัดโครงการ “ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจรจังหวัดชัยภูมิ” ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้คนพิการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและเกิดแรงบันดาลใจในการออกมาพัฒนาทักษะทางอาชีพ การฝึกวิชาชีพ การประเมินทักษะและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ และสามารถทำงานในสถานประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐได้ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “ประสบการณ์ ก้าวข้ามความพิการ” การบรรยายเรื่อง “สถานการณ์ปัจจุบันของคนพิการไทย” การบรรยายเรื่อง “เปิดโลกอาชีพและเส้นทางสู่คนพิการ” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประเมินทักษะอาชีพคนพิการ แนะแนวด้านอาชีพ ด้านการศึกษา สมัครงาน และให้คำปรึกษาด้านอื่น ๆ สำหรับคนพิการอีกด้วย ผู้พิการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร ได้ที่สายด่วน 1479 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก