ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น และกิจกรรมร้านปันกัน

วันที่ลงข่าว: 05/03/15

มูลนิธิฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชื่อ “ปันกัน” เพื่อนำรายได้เข้าสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมในการหางบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและการศึกษาของคนพิการ พัฒนาและสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพและศึกษาแก่คนพิการ เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และเป็นองค์กรที่ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ มูลนิธิคนพิการขอนแก่น โทร. 043-421125, 043-421180, 061-0250519

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก