ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ม.อ. มอบโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย “โขน” แก่ผู้พิการและน้องผู้ด้อยโอกาส

วันที่ลงข่าว: 23/02/15

ผศ.นิสิตา บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า “โขน” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำชาติที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย เป็นศาสตร์และเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบความสุขและโอกาสในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จัดให้ชมการแสดงโขนสงขลานครินทร์ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนศึกมัยราพณ์ ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสงขลา เข้าชมโชนสงขลานครินทร์ รวมทั้งสิ้น 425 คน ประกอบด้วย คนพิการ จากสภาคนพิการทุกประเภท จังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน และนักเรียนโรงเรียนธรรมสากลคนตาบอด หาดใหญ่ จำนวน 20 คน สถานสงเคราะห์บ้านเด็กสงขลา จำนวน 100 คน โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา จำนวน 60 คน หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 180 คน ผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา จำนวน 15 คน

สำหรับการจัดแสดงโขนเป็นงานที่ซับซ้อน ต้องมีความประณีต ใช้ทีมงานจำนวนมาก ทั้งผู้แสดง ผู้พากย์ ผู้เจรจา นักดนตรี ช่างแต่งกาย ช่างทำฉาก ช่างเทคนิค ตลอดไปจนถึงทีมงานผู้ประสานงานด้านต่างๆ ทำให้ในปัจจุบันหาชมการแสดงโขนได้ยาก ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบสานวัฒนธรรม จึงได้จัดการแสดงโขนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 นอกจากมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมแล้ว ยังมุ่งส่งเสริมจิตสำนึกเพื่อสาธารณะแก่บุคลากรและนักศึกษา

ในปี 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดแสดงโขนสงขลานครินทร์ ตอน ศึกมัยราพณ์ รอบการกุศล จัดให้ชมการแสดงโขนสงขลานครินทร์ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกมัยราพณ์ ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รอบการกุศล ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 -20.00 น. และจำหน่ายบัตรเข้าชมแก่บุคคลทั่วไป ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-15.00 น.และ 19.00-21.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 19.00 น.-21.00 น. ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี บัตรเข้าชมราคา 100,200,300 บาท จองบัตรได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 0-7428-9680-4

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก