ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมบริการแก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมบริการแก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามโครงการร่วมกันปันสุขคืนสู่สังคม ระหว่างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของผู้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ต่อเนื่องอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ภายใต้โครงการร่วมกันปันสุขคืนสู่สังคมระหว่างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อให้ลูกหนี้ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการให้บริการ และเป็นการอำนวยความสะดวกผ่านช่องทางการรับชำระค่างวด ซึ่งเป็นนวัตกรรมการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก