ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กพร.ประกาศรับสมัครคนพิการไทยร่วมแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะดำเนินการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองด้านอาชีพสู่สายตาของสังคม และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับสากลยังเล็งเห็นความสำคัญของคนพิการ ด้วยการจัดการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติเป็นประจำทุก 4 ปี การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะฝีมือและยกระดับมาตรฐานฝีมือคนพิการไปสู่ระดับสากล ซึ่งคุณสมบัติสำหรับผู้สมัครเข้าแข่งขัน คือ 1) สัญชาติไทย 2) เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ฉบับที่ 2

สำหรับสาขาที่จะเปิดรับสมัครและทำการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 จำนวน 18 สาขา คือ 1) การถักไหมพรม 2) การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 3) การเย็บปักถักร้อย 4) การสร้างและออกแบบเอกสารกราฟิก 5) การถักโครเชต์ 6) การวาดภาพ 7) การออกแบบเว็บเพจ 8) การออกแบบโปสเตอร์ 9) การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี : ระดับพื้นฐาน 10) การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ : ระดับพื้นฐาน 11) การสานตระกร้า 12) การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 13) การพิมพ์เอกสาร ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 14) การออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15) การตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ 16) การประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา 17) การแกะสลักไม้ และ 18) การตกแต่งผ้าไหมด้วยสี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2558 และกำหนดคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 แข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 7 ในเดือนเมษายน 2558 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทร 0 2245 1707 ต่อ 602

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก