ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ขอเชิญชวนบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2558

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ดำเนินโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ลดปริมารการตกค้างของขยะอะลูมิเนียม ซึ่งหากตกค้างในสิ่งแวดล้อมจะทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่ในการฝังกลบ เนื่องจากใช้ระยะเวลานานในการย่อยสลาย (กระป๋องอะลูมิเนียมใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายประมาณ 80-100 ปี) แต่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยบริจาคอะลูมิเนียมใช้แล้วให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อจัดทำอุปกรณ์ขาเทียม ได้แก่ เบ้า แกน หน้าแข้ง เท้าเทียม และไม้เท้า เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุต่อไป โดยการรีไซเคิลกระป่องอะลูมิเนียม 1 ตัน จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 17 ตัน ลดการนำเข้าขาเทียมจากต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 10,000 บาทต่อขาเทียม 1 ข้าง ซึ่งถ้าใช้ห่วงดึงฝากระป๋อง จะใช้ประมาณ 2,500 ชิ้น หรือ 1 กิโลกรัมต่อขาเทียม 1 ขา และมีต้นทุนเพียง 700 บาท

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ 1. ผ่านทางไปรษณีย์ โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความยินดีที่จะรับขนส่งอะลูมิเนียม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝากส่งจากผู้บริจาคถึงปลายทางกรมควบคุมมลพิษ น้ำหนักไม่เกินกล่องละ 5 กิโลกรัม ตลอดปี 2558 (สิ้นสุดการดำเนินงานวันที่ 31 ธันวาคม 2558) เพียงทำความสะอาดวัสดุอะลูมิเนียม และบรรจุกล่อง ขนาดไม่เกิน 24 x 40 x 17 เซนติเมตร ชั่งน้ำหนักแล้วไม่เกิน 5 กิโลกรัม โดยจ่าหน้าถึง “โครงการรับบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”

2. จุดรับบริจาควัสดุอะลูมิเนียมในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้แก่ 2.1 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์. 0-7431-1882 / 2.2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เลขที่ 60 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์. 0-7431-1579 / 2.3 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง เลขที่ 768 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์. 0-7484-0823 / 2.4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี เลขที่ 303 หมู่ 6 ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์. 0-7346-0073 / 2.5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เลขที่ 35 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์. 0-7321-2787 / 2.6 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์. 0-7436-2651

3. จุดรับบริจาควัสดุอะลูมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถบริจาควัสดุอะลูมิเนียมได้ที่ สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และอาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

และ 4. การบริจาควัสดุอะลูมิเนียมโดยตรงให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส่งมอบวัสดุอะลูมิเนียมโดยตรงให้แก่ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานเชียงใหม่ เลขที่ 199 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์หมายเลข 0-5311-2271-3 หรือที่เวปไซต์ www.prosthesesfoundation.or.th

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก