ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมฝึกอาชีพประชาชน 8 กลุ่มเป้าหมาย หวังสร้างอาชีพ สร้างรายได้

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

นายรำพึง ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเข้าสู่กระบวนการจ้างงาน เพื่อให้ประชาชนมีทักษะ ความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ตามนโยบายของ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการเร่งสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ใช้แรงงานทุกระดับ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สำหรับกลุ่มเป้าหมายในโครงการนี้ มี 8 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ ทหารผู้บาดเจ็บและทุพพลภาพ ชาวไทยภูเขา และ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ สำหรับสาขาอาชีพที่จะทำการฝึกอบรมให้นั้น ครอบคลุมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ งานด้านบริการ วิชาชีพในสาขาช่างอุตสาหกรรม ตามความเหมาะสมและความต้องการ ของทั้ง 8 กลุ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค หรือ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โทรศัพท์ 0 2245 3705 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.dsd.go.th

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก