ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลเมืองระนอง เปิดรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

เทศบาลเมืองระนอง เปิดรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้สูงอายุรายใหม่

นายพินิจ ตันกุล นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เปิดเผยว่าเทศบาลเมืองระนองได้เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ และผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ คือ ผู้พิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือผู้พิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ โดยนำเอกสารหลักฐานดังนี้

1.บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

2.ทะเบียนบ้าน

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีผู้ขอรับเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร กรณีมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทน ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพแทน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด โดยผู้พิการจะได้รับเงินเบี้ยความพิการคนละ 500 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ คือผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558 หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2498 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้าน หรือมีทะเบียนบ้านในเขตตำบลเขานิเวศน์ และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ อาทิ เงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

สำหรับหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย พร้อมสำเนา 1 ชุด

2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา 1 ชุด สำหรับขอรับเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร

กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพแทน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด โดยจะได้รับอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับเงิน 600 บาท อายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท อายุ 80-89 ได้รับเงิน 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน 1,000 บาท

ขอให้ผู้พิการหรือผู้สูงอายุไปยื่นขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้สูงอายุรายใหม่ ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-7786-6324

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก