ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เปิดลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

อเชิญชวนให้คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน หรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทน โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว พร้อมให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านเพื่อที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป) โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้

- บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

- ทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบัน

- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก