ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ในงานวันคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันคนพิการ ประจำปี 2557 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กิจกรรมประกอบด้วย บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการและให้คำปรึกษาแนะนำ บริการจัดหางาน บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาแนะนำทางสังคม สำหรับคนพิการที่ประสงค์ทำบัตรประจำตัว ให้นำหลักฐานแสดงตัว ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป และใบประเมินความพิการของแพทย์ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2354 3388

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก