ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ปี 2557 ของเทศบาลเมืองสะเดา

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

เทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา ขอเชิญชวนให้คนพิการที่มีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน หรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 ให้ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทน ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7441-1400 ต่อ 110

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก