ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครผู้พิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2557

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

นางตรึงเนตร พรรณดวงเนตร ผู้ปกครองสถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี(ส.ฟ.ก.) สังกัดสำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการด้านอาชีพ สำหรับคนพิการให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม มีอาชีพ มีรายได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวละสังคม

ทั้งนี้ จึงเปิดรับสมัครคนพิการ เข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี งบประมาณ 2558 จำนวน 6 หลักสูตร ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2557 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี(ส.ฟ.ก.) เลขที่ 750 หมู่ 24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 045-285469 หรือเว็บไซต์ www.rehab-ubon.dsdw.in.th

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก