ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษฯรับสมัครเด็กพิการเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2557

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2557 เพื่อจัดสรรให้กับเด็กออทิสติกชนิดรุนแรงและเด็กพิการยากจนมาก ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงประกาศรับสมัครเด็กออทิสติกชนิดรุนแรงและเด็กพิการยากจนมาก เพื่อรับทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน อายุระหว่างแรกเกิด- 19 ปี เป็นผู้พิการประเภทออทิสติกรุนแรง เป็นผู้พิการประเภทอื่นที่รุนแรง เช่น บกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกาย หรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว บกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางการพูดและภาษา มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ พิการซ้อน และมีบานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องไม่เป็นผู้พิการที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การสมัคร-สมัครด้วยตนเอง โดยขอรับใบสมัคร พร้อมยื่นใบสมัคร ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 73/5 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2557นี้ ในวันเวลาราชการ โทร.077-227700

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก