ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.นราธิวาส เชิญชวนเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบ ตามโครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

จังหวัดนราธิวาส เชิญชวนเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบ ตามโครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2557

วันนี้ (2 ส.ค.57) นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือ พก. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของคนพิการ การเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติที่ดีของสังคมต่อความพิการและคนพิการ ให้แก่ประชาชน หน่วยงาน องค์กรได้รับทราบ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือก “คนพิการต้นแบบ” เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำเร็จและปัจจัยความสำเร็จของคนพิการต้นแบบ รวมถึงส่งเสริมการเป็นแบบอย่างของคนพิการที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ขอเชิญชวนองค์กรด้านคนพิการ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ หน่วยงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในจังหวัด หรือคนพิการ เสนอชื่อตนเองเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.narathiwat.m-society.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 073-532105 – 6 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2557

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก