ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.ตราด เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบ “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปี 2505 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ แก่ผู้พิการทางสติปัญยาให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ตลอดจนหาวิธีการป้องกันการเกิดภาวะปัญญาอ่อน คณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ กองทัพบก และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกันจัดรายการพิเศษ “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 22.20 - 00.15 น. ทางสถานวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์การกระตุ้นพัฒนการ และขยายบริการเพิ่มขึ้น

ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบริจาคเงินสมทบในรายการดังกล่าว และประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ในการจัดรายการพิเศษดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ โทร. 0-2245-2643,0-2245-3954 ทั้งนี้ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก