ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร เชิญชวนคนพิการยื่นแบบขอยืม/ขอรับอุปกรณ์

วันที่ลงข่าว: 06/09/13

นายธนวิทย์ จารุสาธิต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร แจ้งว่า ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดให้บริการรับแบบคำขอยืม/แบบคำขอรับอุปกรณ์ และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารในปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2556 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร จึงขอเชิญชวนประชาชนคนพิการ ที่มีความประสงค์ในการขอรับอุปกรณ์ และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการ ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้คนพิการที่ยื่นคำขอ จะต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีที่อยู่อาศัยตามทะเบียนในจังหวัดพิจิตร หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายอำนาจ ศาสตร์แจ้ง นักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-611130 ในวัน เวลา ราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก